I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Higienos instituto mokymų nuotolinių mokymų platformoje vykdymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Higienos instituto (toliau – Švietimo teikėjas) organizuojamų sveikatinimo veiklos specialistų mokymų (toliau – mokymai) vykdymo tvarką nuotolinių mokymų platformoje adresu https://emokymai.hi.lt (toliau – nuotolinių mokymų platforma), Mokymų dalyvio ir Švietimo teikėjo teises, pareigas, šalių atsakomybę, registracijos į mokymus, apmokėjimo už mokamus mokymus  tvarką, mokymų baigiamųjų žinių vertinimo ir pažymėjimų išdavimo tvarką bei kitas su mokymų nuotolinių mokymų platformoje vykdymu susijusias nuostatas.

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
2.1. Asmens duomenys – tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas. Mokymų dalyvio asmens duomenų tvarkymo sąlygos nustatytos nuotolinių mokymų platformoje skelbiamoje Privatumo politikoje.
2.2. Nuotolinių mokymų platforma – virtuali mokymosi aplinka, kurioje vyksta nemokami ir mokami mokymai asinchroniniu, sinchroniniu ir (arba) mišriu būdu.
2.3. Švietimo teikėjas – Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, adresas Studentų g. 45A, Vilnius, Lietuva, tel. + 370 5 271 2268, el. paštas emokymai@hi.lt.
2.4. Mokymų dalyvis – fizinis asmuo, kuris užsiregistravo ir susikūrė individualią Paskyrą nuotolinių mokymų platformoje.
2.5. Paslauga – Švietimo teikėjo vykdomi nemokami arba mokami mokymai nuotolinių mokymų platformoje.
2.6. Paskyra – individuali Mokymų dalyvio paskyra, per kurią asmuo, patvirtinęs, kad susipažino su Privatumo politika ir sutinka su šiomis Taisyklėmis, turi teisę užsiregistruoti į mokymus šių Taisyklių nustatyta tvarka. Paskyroje saugomi Asmens duomenys ir pažymėjimai, taip pat Paslaugoje nurodytu mokymų laikotarpiu matoma mokymų medžiaga.
2.7. Pažymėjimas – Mokymų dalyviui išduodamas elektroninis pažymėjimas, kuris patvirtina, kad Mokymų dalyvis dalyvavo mokymuose nuotolinių mokymų platformoje ir juos baigė.
2.8. Mokymų medžiaga – informacinė mokomoji medžiaga (vaizdo įrašas, garso įrašas, tekstinis dokumentas ar kita forma), kurios parengimą pagal konkrečioje mokymų programoje numatytus metodinius reikalavimus organizuoja Švietimo teikėjas.

3. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo
18 d. įsakyme Nr. 132 „Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas).

4. Asmuo, užsiregistruodamas į mokymus nuotolinių mokymų platformoje, besąlygiškai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir susipažino su Privatumo politika.

5. Švietimo teikėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į Švietimo teikėjo veiklos pokyčius, teisės aktų nustatytus reikalavimus bei veiklą prižiūrinčių institucijų rekomendacijas.

6. Nuotolinių mokymų platformoje taikomos Taisyklės galioja  registracijos į mokymus metu, todėl rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieną kartą registruojantis į naujus mokymus nuotolinių mokymų platformoje.

7. Mokymų dalyvis, naudodamasis nuotolinių mokymų platforma, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių, Privatumo politikos bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

 II SKYRIUS
PASKYROS SUKŪRIMAS NUOTOLINIŲ MOKYMŲ PLATFORMOJE 

8. Asmuo, norėdamas dalyvauti mokymuose, privalo užsiregistruoti nuotolinių mokymų platformoje ir susikurti individualią Paskyrą. Be registracijos nuotolinių mokymų platformoje dalyvauti mokymuose nėra galimybės.

9. Asmuo, norėdamas susikurti Paskyrą, turi privaloma tvarka užpildyti registracijos formą ir susipažinti su Privatumo politika bei sutikti su šiomis Taisyklėmis. Užsiregistravus sukuriama Paskyra, prie kurios Mokymų dalyvis gali jungtis prisijungimo lange suvesdamas naudotojo vardą ir slaptažodį, patvirtintus registracijos metu.

10. Mokymų dalyvis įsipareigoja prisijungimo prie Paskyros duomenis saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Mokymų dalyvis yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus, kurie nuotolinių mokymų platformoje atliekami prisijungus prie Paskyros, bei dėl to kylančius padarinius. Švietimo teikėjas negali būti ir nebus laikomas atsakingu už žalą, padarytą Mokymų dalyviui, tretiesiems asmenims prisijungus prie Paskyros pasinaudojant Mokymų dalyvio prisijungimo duomenimis. Jei Mokymų dalyvis praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas informuoti apie tai Švietimo teikėją paskambindamas telefono numeriu  + 370 5 271 2268 arba išsiųsdamas laišką elektroninio pašto adresu emokymai@hi.lt.

11. Mokymų dalyvis atsako už tai, kad Paskyroje pateikti duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Jei pasikeičia pateikti asmens duomenys, Mokymų dalyvis turi kreiptis į  Švietimo teikėją dėl duomenų pakeitimo el. paštu emokymai@hi.lt. Švietimo teikėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, patirtą Mokymų dalyvio ir (arba) trečiųjų asmenų, dėl to, kad Mokymų dalyvis kurdamas paskyrą nurodė neteisingus ir (arba) neišsamius asmens duomenis, o jiems pasikeitus  nesikreipė dėl duomenų patikslinimo.

III SKYRIUS
REGISTRACIJA Į MOKYMUS IR APMOKĖJIMO SĄLYGOS

12. Mokymų dalyvis, norintis dalyvauti nemokamuose mokymuose nuotolinių mokymų platformoje, turi prisijungti prie Paskyros, išsirinkti norimus nemokamus mokymus ir į juos užsiregistruoti pasirinkdamas nuorodą Įregistruoti mane. Mokymų dalyvis nurodytu Paskyroje elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad prisijungė prie pasirinktos Paslaugos, ir Paskyros skiltyje Mano mokymai mato pasirinktos Paslaugos bendrąją informaciją bei mokymų medžiagą.

13. Mokymų dalyvis, norintis dalyvauti mokamuose mokymuose nuotolinių mokymų platformoje, turi prisijungti prie Paskyros, išsirinkti norimus mokamus mokymus ir į juos užsiregistruoti, apmokėdamas šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

14. Už Paslaugą Mokymų dalyvis gali apmokėti vienu iš šių būdų:
14.1. naudodamasis elektronine bankininkyste per nuotolinių mokymų platformą. Mokymų dalyvis gali pirkti Paslaugą ne vėliau kaip iki Paslaugoje nurodytos mokymų pradžios laiko. Kai Mokymų dalyvis apmoka už pasirinktą Paslaugą, nurodytu Paskyroje elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad prisijungė prie pasirinktos Paslaugos, ir Paskyros skiltyje Mano mokymai mato pasirinktos Paslaugos bendrąją informaciją, o prasidėjus mokymams – mokymų medžiagą;
14.2. pasirinkdamas apmokėjimą bankiniu pavedimu arba atlikdamas mokėjimą pagal išankstinę sąskaitą, kurią apmokės juridinis asmuo. Šiais atvejais būtina kreiptis el. paštu emokymai@hi.lt, nurodant Mokymų dalyvio vardą, pavardę, mokymų pavadinimą ir mokymų datą bei pridėti mokėjimą už Paslaugą patvirtinantį dokumentą (mokėjimo paskirtyje būtina įrašyti mokymų programos kodą) arba nurodyti rekvizitus juridinio asmens, kurio vardu turi būti išrašyta išankstinė sąskaita. Pirkti Paslaugą bankiniu pavedimu galima ne vėliau kaip iki Paslaugoje nurodytos mokymų pradžios laiko. Juridinis asmuo už mokymus turi apmokėti pagal išrašytą išankstinę sąskaitą ne vėliau kaip 2 darbo dienos iki Paslaugoje nurodytos mokymų pradžios laiko. Kai apmokėjimas už mokymus bus įvykdytas, Švietimo teikėjas užregistruos Mokymų dalyvį į mokymus. Mokymų dalyvis nurodytu Paskyroje elektroninio pašto adresu gauna patvirtinimą, kad prisijungė prie pasirinktos Paslaugos, ir Paskyros skiltyje Mano mokymai mato pasirinktos Paslaugos bendrąją informaciją, o prasidėjus mokymams – mokymų medžiagą. Negavus mokėjimo už Paslaugą patvirtinančio dokumento arba  apmokėjimo už mokymus pagal išrašytą išankstinę sąskaitą pagal šiame papunktyje nustatytas sąlygas, Mokymų dalyvis neužregistruojamas į mokymus.

15. Paslaugų kainos yra patvirtintos Higienos instituto direktoriaus 2023 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. V-59 „Dėl Higienos instituto organizuojamų sveikatinimo veiklos specialistų mokymo paslaugų ir kitų su mokymo paslaugomis susijusių mokamų paslaugų išlaidų suvestinių ir kainų patvirtinimo“ ir skelbiamos nuotolinių mokymų platformoje adresu https://emokymai.hi.lt.

IV SKYRIUS
MOKYMAI, MOKYMŲ MEDŽIAGA

16. Švietimo teikėjas organizuoja ir vykdo mokymus vadovaudamasis Įsakymo nuostatomis, taip pat pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos suderintas ir patvirtintas sveikatinimo veiklos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo programas (toliau – Tobulinimo programos).

17. Tobulinimo programos registruotos Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos „Sveidra“ asmens sveikatos priežiūros, odontologijos praktikos ir farmacijos specialistų bei spaudų, asmens sveikatos priežiūros, odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigų ir vaistinių licencijų administravimo bei apskaitos posistemėje (METAS).

18. Mokymų dalyvis neturi teisės pateiktos mokymų medžiagos jokiais būdais, visos ar dalimis atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti, įskaitant padarymą viešai prieinamos kompiuterių tinklais (internete), demonstruoti ar į ją nukreipti nuorodomis, naudoti komerciniais tikslais. Mokymų dalyviui mokymų metu pateikta mokymų medžiaga yra saugoma autorių teisių. Bet kuris toks naudojimas yra draudžiamas ir šio draudimo nepaisymas yra laikomas intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu.

19. Švietimo teikėjas nėra atsakingas už Mokymų dalyvio naudojamo įrenginio (kompiuterio, planšetinio kompiuterio, telefono ir kt.) pajėgumą, interneto ryšio kokybę, stabilumą ir kt.

V SKYRIUS
BAIGIAMASIS ŽINIŲ VERTINIMAS, PAŽYMĖJIMAS 

20. Nuotolinių mokymų platformoje sėkmingai įvykdžius visus pasirinktų mokymų Tobulinimo programoje nurodytus baigiamųjų žinių vertinimo reikalavimus, Mokymų dalyviui išduodamas Pažymėjimas, kuris patvirtina asmens žinias, įgytas mokymų metu. Pažymėjimas išsiunčiamas Paskyroje nurodytu el. pašto adresu ir saugomas Paskyroje.

21. Švietimo teikėjo išduodami Pažymėjimai atitinka Įsakymo reikalavimus.

22. Baigiamojo žinių vertinimo sąlygos priklauso nuo konkrečios Tobulinimo programos reikalavimų ir skelbiamos viešai nuotolinių mokymų platformoje kiekvienų mokymų apraše.

23. Mokymų dalyviui neatlikus baigiamojo žinių vertinimo arba jį atlikus nesėkmingai iki nurodyto mokymų pabaigos laiko, laikoma, jog Mokymų dalyvis neįvykdė Tobulinimo programos reikalavimų, todėl neturi teisės gauti Pažymėjimo. Tokiu atveju Mokymų dalyvio sumokėti pinigai už mokamus mokymus negrąžinami. 

VI SKYRIUS
PASLAUGOS ATSISAKYMAS, KEITIMAS

24. Mokymų dalyvis, norintis atsisakyti Paslaugos, už kurią yra sumokėjęs, arba keisti ją į kitą Paslaugą, privalo kreiptis el. paštu emokymai@hi.lt arba telefonu +370 5 271 2268 ne vėliau kaip 1 darbo diena iki mokymų pradžios.

25. Paslaugos atsisakymo atveju Švietimo teikėjas išsiųs prašymo dėl pinigų grąžinimo formą, kurią privalu užpildyti, pasirašyti ir atsiųsti el. paštu emokymai@hi.lt. Prašymo dėl pinigų grąžinimo forma taip pat yra viešai pateikta Švietimo teikėjo interneto svetainėje adresu https://www.hi.lt/. Jei už Paslaugą sumokėjo juridinis asmuo, prašymas dėl pinigų gražinimo turi būti rašomas juridinio asmens vardu ir siunčiamas Švietimo teikėjui el. paštu emokymai@hi.lt. Švietimo teikėjas sumokėtus pinigus už Paslaugą mokėtojui grąžina per 14 darbo dienų nuo prašymo dėl pinigų grąžinimo registracijos datos.

26. Pranešęs apie Paslaugos keitimą, Mokymų dalyvis turi teisę rinktis kitus Švietimo teikėjo siūlomus mokymus už lygiavertę Paslaugos kainą. Apie savo sprendimą Mokymų dalyvis turi informuoti Švietimo teikėją per 1 mėnesį. Mokymų dalyviui atsisakius Paslaugos keitimo arba neinformavus, sumokėti pinigai negrąžinami.

27. Neinformavus apie Paslaugos atsisakymą arba keitimą šiose Taisyklėse nustatyta tvarka laikoma, kad Mokymų dalyvis atsisakė savo teisės atsisakyti ar pakeisti Paslaugą, todėl sumokėti pinigai negrąžinami.

28. Tuo atveju, jeigu Švietimo teikėjas dėl nuo jo priklausančių priežasčių negali organizuoti mokymų nuotolinių mokymų platformoje (pvz., dėl techninių kliūčių, Švietimo teikėjo iniciatyva nuotoliniai mokymai atšaukiami ir pan.), Švietimo teikėjas privalo grąžinti Mokymų dalyviui už  neįvykusius mokymus sumokėtus pinigus per 14 darbo dienų nuo neįvykusių mokymų dienos arba, susitarus su Mokymų dalyviu, sudaryti pastarajam galimybę gauti kitus mokymus už neįvykusių mokymų kainą. Švietimo teikėjas privalo informuoti Mokymų dalyvį apie dėl pirmiau nurodytų priežasčių neįvyksiančius mokymus, siųsdamas apie tai pranešimą Mokymų dalyviui, kuris turėjo dalyvauti tokiuose mokymuose, nurodytu Paskyroje elektroninio pašto adresu.

29. Sumokėti pinigai už mokymus negrąžinami, jeigu Mokymų dalyvis negalėjo dalyvauti mokymuose dėl nuo Švietimo teikėjo nepriklausančių priežasčių ir (arba) neturėjo tinkamos techninės ir (ar) programinės įrangos dalyvauti mokymuose nuotolinių mokymų platformoje iki mokymų pabaigos laiko.

30. Švietimo teikėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės ir neprivalo atlyginti Mokymų dalyviui jokių nuostolių, jeigu negali tinkamai įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure), kurių jis negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Taisyklių sudarymo metu bei negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. 

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

31. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

32. Mokymų dalyvio Asmens duomenys tvarkomi pagal sąlygas, nustatytas Privatumo politikoje.

33. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per protingą terminą, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

34. Mokymų dalyvis, pageidaudamas pareikšti savo nuomonę, pateikti skundą ar atsiliepimą, gali kreiptis į Švietimo teikėją el. paštu emokymai@hi.lt arba telefonu +370 5 271 2268. Atsakymas į kreipimąsi pateikiamas vadovaujantis Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Higienos institute taisyklėmis, patvirtintomis Higienos instituto direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-104 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Higienos institute taisyklių patvirtinimo“, kurios skelbiamos Švietimo teikėjo tinklalapyje adresu https://www.hi.lt/asmenu-aptarnavimo-tvarka/.

Paskutinį kartą Taisykės peržiūrėtos 2024-05-10