Privatumo politika skirta informuoti Jus apie esminius principus, kaip asmens duomenų valdytojas (toliau - Higienos institutas) tvarko Jūsų asmens duomenis, kurie yra gaunami Jums lankantis mūsų interneto svetainėje https://emokymai.hi.lt.

BENDRA INFORMACIJA

Higienos institutas gerbia Jūsų teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą ir į asmens duomenų apsaugą. Ši Privatumo politika nustato mokymų dalyvių asmens duomenų tvarkymo sąlygas šiems asmenims naudojantis Higienos instituto valdoma interneto svetaine https://emokymai.hi.lt (toliau – interneto svetainė) bei šios svetainės lankytojų asmens duomenų tvarkymą. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą norint pasiekti skelbiamą turinį ir /ar paslaugą, nesvarbu, koks įrenginys (kompiuteris, mobilusis telefonas, planšetė ar kt.) naudojamas.

Higienos institutas siekia užtikrinti asmens duomenų tvarkymo skaidrumą ir sąžiningumą. Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Privatumo politiką ir suprastumėte, kaip ir kodėl tvarkomi asmens duomenys.

Asmens duomenų valdytojas yra Higienos institutas, juridinio asmens kodas 111958286, veikiantis adresu Studentų g. 45A, Vilniuje, elektroninio pašto adresas institutas@hi.lt.

Patvirtiname, kad asmens duomenys tvarkomi laikantis galiojančių 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 „Dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“ (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo, kitų teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų.

Tvarkydami asmens duomenis įgyvendiname reikiamas organizacines ir technines asmens duomenų saugumo priemones siekdami apsaugoti juos nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Reglamente (ES) 2016/679.

KOKIAIS TIKSLAIS, KOKIUS ASMENS DUOMENIS, KOKIU TEISINIU PAGRINDU REMDAMIESI TVARKOME

Higienos institutas (toliau – Įstaiga) interneto svetainėje ar per ją asmens duomenis tvarko toliau nurodytais tikslais.

Mokymo paslaugų teikimo (asmens paskyros kūrimas, mokymų organizavimas, registravimas į mokymus ir registracijos patvirtinimas, sąlygų dalyvauti mokymuose sudarymas, informacijos apie mokymų datos, laiko, vietos pakeitimus ar mokymų atšaukimą teikimas, mokymo pažymėjimų išrašymas ir pan.) tikslu tvarkome mokymų dalyvio vardą, pavardę, gimimo datą, miestą, spaudo numerį(-ius), kvalifikaciją, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, informaciją apie mokymus (pavadinimas, data, laikas, trukmė, vieta, kam skirti mokymai), žinių patikrinimo duomenis, išduoto pažymėjimo duomenis, paskyros ir prisijungimų prie jos duomenis (IP adresas, paskyros sukūrimo data ir laikas, prisijungimo vardas ir slaptažodis, prisijungimų prie paskyros data ir laikas, paskyroje saugoma informacija), kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vykdant Įstaigai pavestą ir jos nuostatuose įtvirtintą funkciją organizuoti ir vykdyti sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų mokymą bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakyme Nr. 132 ,,Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ įtvirtintą teisinę prievolę vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. e ir c punktais.

Mokymo paslaugų apmokėjimo, sąskaitos išrašymo, finansinės apskaitos tikslu tvarkome vardą, pavardę, asmens kodą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, informaciją apie mokymus (mokymų pavadinimas, data, trukmė, kaina), sąskaitos duomenis, informaciją apie mokėjimą, kitus būtinus duomenis. Asmens duomenys tvarkomi vykdant Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. kovo 18 d. įsakyme Nr. 132 ,,Dėl Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, kituose teisės aktuose įtvirtintas pareigas vadovaujantis Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. c punktu.

Tam, kad Įstaiga galėtų sudaryti Jums sąlygas naudotis interneto svetaine ir gauti informacinės visuomenės paslaugas, siekdama pagerinti svetainės veikimą ir naudojimąsi paslaugomis, Įstaiga tvarko interneto svetainės lankytojų asmens duomenis, kuriuos gauna naudodama slapukus. Išsami informacija apie slapukų naudojimą pateikiama skyriuje ,,Kodėl ir kokius slapukus naudojame?“. Naudojant slapukus surinkti asmens duomenys tvarkomi remiantis sutikimu ir teisėtu interesu siekiant užtikrinti tinkamą svetainės veikimą ir paslaugų teikimą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu, Reglamento (ES) 2016/679 6 str. 1 d. a, f punktu.

Įstaiga gali tvarkyti asmens duomenis ir kitais tikslais, kiek tai būtina siekiant teisėtai vykdyti veiklą, atitikti teisės aktų keliamus reikalavimus, apsiginti nuo pretenzijų, ieškinių ir siekiant teisėtų Įstaigos interesų apsaugos.

TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KILMĖ

Įstaiga tvarko tuos asmens duomenis, kuriuos jai pateikiate Jūs patys, t. y. duomenų subjektai (asmenys, kurių duomenys yra tvarkomi), tiesiogiai arba kuriuos Įstaiga gauna iš trečiųjų asmenų, turinčių teisę asmens duomenis pateikti Įstaigai (pvz., tuo atveju, kai jungdamiesi prie paskyros savo tapatybę patvirtinate naudodamiesi Elektroninių valdžios vartų portalo paslaugomis, Jūsų asmens duomenis Įstaiga gauna iš šio portalo valdytojo – Informacinės visuomenės plėtros komiteto).

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Asmens duomenys gali būti teikiami valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems tretiesiems asmenims, jeigu tai daryti Įstaigą įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai arba iškyla poreikis ginti Įstaigos interesus. Be to, asmens duomenys gali būti teikiami kitiems asmenims, kurie turi teisę gauti Įstaigos tvarkomus asmens duomenis.

Asmens duomenys teikiami Įstaigos duomenų tvarkytojams – pasirinktiems paslaugų teikėjams (informacinių sistemų priežiūros, interneto svetainės tobulinimo, priežiūros ir  talpinimo, duomenų saugojimo paslaugas bei kitas paslaugas teikiantiems asmenims). Šie paslaugų teikėjai asmens duomenis tvarko Įstaigos vardu ir tik pagal Įstaigos nurodymus.

KIEK LAIKO SAUGOME ASMENS DUOMENIS

Asmens duomenis Įstaiga saugo tiek, kiek tai yra būtina nustatytiems asmens duomenų tvarkymo tikslams, arba tiek, kiek tai daryti įpareigoja teisės aktai.

Mokymo paslaugų teikimo tikslu Įstaiga asmens duomenis saugo 5 metus.

Interneto svetainės veikimo funkcionalumo ir efektyvumo, naudojimosi patogumo, svetainės veikimo greičio ir saugumo užtikrinimo tikslais asmens duomenys tvarkomi slapuko galiojimo laikotarpiu.

Pasibaigus nurodytiems asmens duomenų saugojimo terminams, asmens duomenys sunaikinami taip, kad jų nebūtų galima atstatyti, arba perduodami valstybės archyvui, jeigu tai daryti Įstaigą įpareigoja teisės aktai.

KOKIAS TEISES JŪS TURITE IR KAIP GALITE JOMIS PASINAUDOTI

Reglamentas (ES) 2016/679 duomenų subjektams suteikia nemažai teisių. Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

1)  žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;
2)  susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
3)  reikalauti ištaisyti netikslius ar papildyti neišsamius asmens duomenis;
4)  reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą;
5)  reikalauti ištrinti asmens duomenis;
6)  atšaukti duotą sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
7)  nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
8)  teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

Duomenų subjektų teisės įgyvendinamos Reglamento (ES) 2016/679 nustatytomis sąlygomis ir apimtimi.

Norėdami įgyvendinti minėtąsias teises dėl šioje Privatumo politikoje aprašyto asmens duomenų tvarkymo, turite kreiptis į Įstaigą Privatumo politikoje nurodytais kontaktais pateikdami rašytinį Įstaigos patvirtintos rekomenduojamos formos prašymą, kurį galite rasti Įstaigos interneto svetainės https://www.hi.lt skiltyje „Asmens duomenų apsauga“, arba laisvos formos prašymą bei patvirtindami savo tapatybę.

Prašyme turi būti nurodyta informacija, kurią iš nurodytųjų teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti.

Asmens tapatybę galima patvirtinti šiais būdais:

1)  pateikiant prašymą asmeniškai, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2)  pateikiant prašymą paštu, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3)  pateikiant prašymą elektroniniu būdu, pasirašant jį kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuojant jį elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą;
4)  kitu būdu, leidžiančiu Įstaigai įsitikinti duomenų subjekto tapatybe.

Reikalavimas patvirtinti asmens tapatybę netaikomas, jeigu kreipiatės dėl informacijos apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento (ES) 2016/679 13 ir 14 straipsnius.

Kilus abejonių dėl Jūsų, kaip duomenų subjekto, tapatybės arba jeigu Jūsų tapatybės pagal prašyme pateiktą informaciją Įstaiga negalės nustatyti, Įstaiga gali paprašyti papildomos informacijos, reikalingos tapatybei vienareikšmiškai patvirtinti.

Ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Įstaiga pateiks Jums informaciją apie tai, kokių veiksmų ėmėsi gavusi Jūsų prašymą. Jeigu prašymas sudėtingas ar jų yra ne vienas, šis terminas prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos Įstaiga informuos Jus apie termino pratęsimą ir nurodys termino pratęsimo priežastis.

Jeigu Įstaiga nuspręs prašymo neįgyvendinti, nedelsdama, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos, apie tai Jus informuos, o Jūs tokį sprendimą galėsite skųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai bei pasinaudoti kitomis teisių gynimo priemonėmis. Visais atvejais prieš teikiant skundą prašytume susisiekti su Įstaiga, kad kartu būtų rastas tinkamiausias sprendimas.

TREČIŲJŲ ŠALIŲ SVETAINĖS, PASLAUGOS IR PRODUKTAI MŪSŲ SVETAINĖJE

Interneto svetainėje gali būti Įstaigos partnerių, kitų trečiųjų šalių reklamjuosčių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas. Atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju Įstaiga nėra atsakinga už šių interneto tinklalapių turinį ar jų taikomus privatumo užtikrinimo principus. Jei paspaudus nuorodą iš Įstaigos interneto svetainės patenkama į kitus tinklalapius, reikėtų atskirai pasidomėti jų Privatumo politika. 

KODĖL IR KOKIUS SLAPUKUS NAUDOJAME

Interneto svetainėje naudojami slapukai. Slapukai (angl. cookies) yra tekstiniai failai, saugomi interneto svetainės lankytojo galiniame įrenginyje (pvz., kompiuteryje, mobiliajame telefone, planšetėje) ir padedantys atpažinti interneto svetainės lankytoją ir išsaugantys informaciją apie naršymą interneto svetainėje.

Pirmą kartą apsilankius interneto svetainėje slapukai perkeliami į interneto svetainės lankytojo galinį įrenginį ir vėliau naudojami šiam įrenginiui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naršymą jau lankytame tinklalapyje ir supaprastinanti prieigą prie skelbiamos informacijos.

Naudojant slapukus yra tvarkomas IP adresas, naršymo informacija, tokia kaip aplankytos interneto svetainės sritys ar tinklalapyje praleistas laikas ir pan.

Interneto svetainėje gali būti naudojami šių rūšių slapukai:

1)  būtinieji slapukai – tai slapukai, reikalingi tam, kad svetainė veiktų  tinkamai, o Jūs galėtumėte naršyti ir naudotis interneto svetainės funkcijomis. Jie įgalina naudotis tam tikromis svetainės funkcijomis, pavyzdžiui, saugiai prisijungti prie svetainėje susikurtos paskyros;
2)  analitiniai slapukai – naudojant šiuos slapukus renkami duomenys apie tai, kiek vartotojų naudojasi svetaine, kokį turinį jie pasirenka naršydami, bei kita informacija, reikalinga svetainės funkcionalumui tobulinti. Svetainėje naudojama „Google Analytics“ – Google, Inc. teikiama žiniatinklio analizės paslauga, kuri leidžia analizuoti, kaip naudojamasi interneto svetaine. „Google Analytics“ renka informaciją apie lankytojų skaičių, vietą, iš kurios buvo naudojamasi svetaine, kurios svetainės dalys buvo naršomos lankytojų, jų amžių, lytį bei pomėgius. Daugiau informacijos apie tai galima rasti adresu: http://www.google.com/analytics. Jei norima atsisakyti „Google Analytics“ slapukų, reikia atsiųsti ir įdiegti „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį (angl. Opt-out Browser Add-on). Tai padaryti galima atidarant šią nuorodą: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en;
3)  funkciniai slapukai – tai slapukai, naudojami svetaine pakartotinai besinaudojančio vartotojo atpažinimui. Jie padeda personalizuoti svetainėje pateikiamą turinį, išsaugoti pasirinktus nustatymus ir pan.;
4)  reklaminiai slapukai – slapukai, kuriuos naudojant informacija apie vartotojo naudojimąsi svetaine pritaikoma vartotoją dominančiai reklamai ar kitai tikslinei informacijai pateikti.

Interneto svetainėje naudojami slapukai:

Slapuko pavadinimas

Slapuko atliekamos funkcijos

Slapuko (duomenų tvarkymo) tikslas

Galiojimo laikas

Sutikimo

Būtinasis

Duotam sutikimui išsaugoti

1 metai

MoodleSession

Būtinasis

Interneto svetainės funkcionalumui realizuoti

Naršymo sesijos metu

_ga - Google Analytics

Analitinis

Informacijai apie interneto svetainės lankomumą rinkti

2 metai

_ga_KVZR7PR4P2  - Google Analytics

Analitinis

Seanso būsenai išlaikyti (šį slapuką naudoja „Google Analytics“)

2 metai

Kai Įstaigos teikiamam turiniui pasiekti naudojama naršyklė, ją galima konfigūruoti taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas.

Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Naudojamo įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei norite, kad informacija nebūtų renkama naudojant slapukus, pasinaudokite daugelyje naršyklių esančia paprasta procedūra, kuri leidžia atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais slapukų ištrynimas gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės.

SUSISIEKITE SU MUMIS

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos kiltų klausimų arba norėtumėte įgyvendinti savo, kaip duomenų subjektų teises, maloniai prašome kreiptis į Įstaigą šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais arba į Įstaigos duomenų apsaugos pareigūną Įstaigos interneto svetainėje skelbiamais jo kontaktais bet kuriuo jums patogiu būdu.

Paskutinį kartą Privatumo politika peržiūrėta 2024-02-12